UAB „VERSLAVITA“ duomenų privatumo politika

Mes gerbiame fizinių asmenų teisę į asmens duomenų apsaugą ir siekiame užtikrinti šioje interneto svetainėje tvarkomų asmens duomenų apsaugą.
Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis UAB „Verslavita“  internetine svetaine www.verslavita.lt (toliau –Svetainė).
Lankydamiesi mūsų internetinėje svetainėje ir naudodamiesi joje teikiamomis paslaugomis arba mums pateikdami bet kokius savo asmens duomenis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiomis privatumo politikos nuostatomis. Interneto svetaine galite naudotis, jei visiškai sutinkate su šiomis sąlygomis.

Kliento užklausos

Jūsų duomenis (vardas, telefono Nr.,  el. pašto adresas ir kita Jūsų nurodyta informacija) pateiktus užklausos išnagrinėjimo, bei atsakymo į Jūsų pateiktas užklausas pateikimo tikslais mes naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums užpildant kliento paraiškos formą Svetainėje arba atitinkamai susisiekiant su mumis Svetainėje nurodytais mūsų kontaktais.
Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, UAB „Verslavita“ gali nepavykti įgyvendinti išvardytų tikslų, t.y. išnagrinėti  ir atsakyti į Jūsų pateiktas užklausas.

Slapukai 

Mūsų Svetainėje yra naudojami slapukai – nedideli skaitmeniniai failai, siunčiami ir įdiegiami į Svetainės lankytojo kompiuterį, pagerinantys naudojimosi Svetaine funkcionalumą, greitį, bei taip pat renkantys nuasmenintus duomenis Svetainės lankomumo statistikai stebėti. 

Duomenų perdavimas

Bet kuriuos Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, padedantiems mums administruoti mūsų Svetainę ir saugoti jos duomenis. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai ir pan. Teisės aktuose tiesiogiai numatytais atvejais duomenų subjekto duomenys gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.

Duomenų saugojimo terminas

Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.
Asmens duomenis, gautus Jūsų mums pateiktų užklausų metu, mes saugome tol, kol atsakome į pateiktą užklausą. Pateikus atsakymą, šiuos asmens duomenis toliau ilgiausiai saugome 1 metus, nebent taikytini teisės aktai nenustato ilgesnio saugojimo termino. Gavus Jūsų sutikimą, galime sutarti ir dėl kitokio saugojimo laikotarpio.

Duomenų apsauga

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
UAB „Verslavita“  imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų. Prieigos prie medžiagos, kurioje yra asmens duomenų, teisė suteikiama tik tiems, kam ją būtina žinoti. Darbuotojai gali susipažinti su asmens duomenis tik tiek, kiek būtina užtikrinti duomenų apsaugos įgyvendinimą.

Duomenų subjektų teisės

UAB „Verslavita“ užtikrina duomenų subjektų teises, numatytas teisės aktuose, ir informuoja, jog bet kuris duomenų subjektas turi teisę:
•    prašyti, kad UAB „Verslavita“ leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
•    teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
•    teisę atšaukti sutikimą.
Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į UAB „Verslavita“ el. paštu  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. UAB „Verslavita“, gavusi Jūsų prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą.

.Galiojimas ir pakeitimai
Ši privatumo politika galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. UAB „Verslavita“ Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo Svetainėje. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento.